Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupcy jest placówką oświatową, której organem prowadzącym jest Powiat Słupecki. Organem nadzorującym jest Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wydział Nadzoru Pedagogicznego w Koninie. Swoją opieką obejmujemy dzieci i młodzież (już od chwili urodzenia do momentu zakończenia edukacji) w przedszkolach, szkołach, i placówkach na terenie powiatu słupeckiego. Obejmujemy swoim działaniem miasta: Słupca i Zagórów oraz gminy: Słupca, Lądek, Zagórów, Powidz, Strzałkowo, Ostrowite i Orchowo Pomoc psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna jest udzielana bezpłatnie. Badania diagnostyczne odbywają się na wniosek rodzica (prawnego opiekuna).

Godziny otwarcia:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupcy działa od 1 października 1971 roku. Na początku swojej działalności mieściła się w budynku przy ul. Poznańskiej 15. Podstawowym zadaniem poradni było prowadzenie działalności w zakresie poradnictwa wychowawczego i zawodowego oraz prowadzenie badań diagnostycznych dzieci i młodzieży w celu ustalenia przyczyn trudności w nauce. Od roku szkolnego 1975/76 zaczął działać przy poradni zespół orzekający kwalifikujący uczniów do odpowiednich form kształcenia specjalnego. Rozpoczęto promowanie zajęć reedukacyjnych i logopedycznych. Prowadzono doradztwo dla rodziców na temat m. in. przyczyn trudności w nauce, dojrzałości szkolnej, wyboru dalszego kształcenia, mechanizmu powstawania zjawiska niedostosowania społecznego. Rozwijało się doradztwo zawodowe. W 1987 roku funkcję dyrektora poradni objęła Halina Nowakowska. Sprawowała ją do 1 września 2006roku. W 1994 roku poradnia otrzymała do swojej dyspozycji 7 pomieszczeń w budynku przylegającym do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Słupcy przy ul. Plac Szkolny 1B. W październiku 1999 roku decyzją władz poradnia została przeniesiona do pomieszczeń bursy przy ul. Wojska Polskiego 13. Warunki pracy w nowej siedzibie zostały unowocześnione dzięki doposażeniu w pomoce dydaktyczne (szczególnie w zakresie terapii logopedycznej i pedagogicznej) oraz testy psychologiczne. 1 września 2006 roku funkcję dyrektora poradni objęła Violetta Durczyńska. W listopadzie 2007 roku Wielkopolski Kurator Oświaty wskazał Zespół Orzekający działający w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupcy jako właściwy do orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz z autyzmem na terenie powiatu słupeckiego.

Copyright © PPP w Słupcy Created by niech-inf.pl